Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Folosim cookie-uri | We use cookies
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.
×

TEATRUL ‘REGINA MARIA” Oradea,P-ţa R.Ferdinand I, nr.6                                 CIF 28570729                                Nr. 2966 din  02.09.2015

A N U N Ț   

TEATRUL  “REGINA MARIA” – în data de , 28.09.2015, ora 9,00, organizează concurs pentru ocuparea unui  post bugetar contractual  vacant:

Condiţii specifice:

 - 1 post ACTOR  mânuitor păpuşi marionete Deb., studii superioare de specialitate  cu diplomă de licenţă‚ în una din specializările: actorie,  arta actorului ,  teatrului de păpuşi şi marionete, teatrului  de animaţie , artă teatrală.

Concursul va avea loc  la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, Sala Arcadia- Str.V.Alecsandri nr.8  şi  va consta din probă practică şi interviu.                                                                             

    Constituie  avantaj  vechimea  ca angajat sau colaborator în instituţii de spectacole.    

      Acte necesare pentru înscriere la concurs:                                                                                                                          

-          Cerere de înscriere la concurs;

-          Curriculum  vitae  actualizat cu poză  şi  portofoliu roluri pt. actor;

-          Cazier judiciar;

-          Original şi copii – acte de studii (diploma licenţă).

-          Original şi copie acte de identitate (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul)

-          Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi specialitate ;

-          Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate;

Criterii generale  de participare la concurs:

       a. să aibă cetăţenia română ,cetăţenie  a altor  state membre a Uniunii Europene sau  a statelor aparţinând  Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b.   să cunoască limba română, scris şi vorbit;

          c.   are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

         d.    are capacitate deplină de exerciţiu;

         e.    are o stare de  sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

        f.   îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       g. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu  sau în legătură cu serviciul, care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia  situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea.

Bibliografia şi tematica pt. concursul /examenul de ACTOR mânuitor păpuşi marionete:

- Toma Hogea-  „ Despre arta păpuşarilor români”;

- Cristian Pepino – “Dicţionarul  teatrului de păpuşi, marionete şi animaţie  din  România “;

- Cristian Pepino – “Tehnica  teatrului de animaţie”.

- Regulamentul de organizarea şi funcţiuonare  al instituţiei.     

- Interpretarea unui monolog dramatic, comic şi  mânuire păpuşi , poezie, fabulă din literatura universală. Se pot aduce  şi păpuşi proprii;

- Mişcare scenică ,ritmicitate,  dicţie şi interpretare, apariţie personaj, improvizaţie , un cântec- moment muzical;                    

 - Cultură teatrală, capacitate de concentrare..

- Data limită de depunere a dosarelor este  22.09. 2015 ora 12,00 .

-          A. Etapa I : - Studierea şi selecţia dosarelor - va avea loc în data de  23.09.2015 ora 9,00.

 -         Rezultatul afişării selecţiei dosarelor - va avea loc  în data de  23.09.2015 ora  12,00 ;

 Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.

-          B.  Etapa II -  Concursul va consta în :  -  proba practică  va  avea loc  în data de 28.09.2015 ora 9,00   ;

-          Durata  probelor  : 2 ore   ;

-          Răspunsul probei  practice  va fi afişat în  28.09.2015, ora12,00.                                                                                            

-         CandidaţiI admişi  vor intra la etapa interviu.

-           C.  Etapa III - Interviul  - va avea loc în data de  30.09.2015 ora 9,00 ;

-          Afişarea rezultatelor finale – în data de  01.10.2015  ora 12,00.

-        Candidatul declarat admis  la concurs/examen se prezintă la post în termen de maximum  15 zile lucrătoare de la data afişării  rezultatului final al  concursului.

-          La înscriere – candidaţii vor intra în posesia bibliografiei .

-          Membrii comisiei  de notare, notează  fiecare lucrare cu puncte de la 1 la 100;

-          Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la probele obligatorii.

-          Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină minimum  50 pct.la fiecare probă de examinare şi minim 70 pct. la nota finală.

-          Este declarat admis candidatul cu cea mai mare nota finală.

-          Contestaţiile se depun în  24 de ore de la afişarea  rezultatelor

-          Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări.

-          Soluţionarea contestaţiilor – max-. 48 de ore.

-          Nota acordată după contestaţie este definitivă.

Depunerea dosarelor şi  informaţii suplimentare: Biroul Resurse Umane - tel.. 0259-476568 int.106 .

DIRECTOR GENERAL MANAGER,

DANIEL  VULCU        

 

Trupa Iosif Vulcan:

Trupa Arcadia:

×

TOP