Tipărire
Categorie: Noutăți - Trupa Iosif Vulcan

 TEATRUL ‘REGINA MARIA” - Nr. 1236 din 31.03.2015

 A N U N Ț   

TEATRUL  “REGINA MARIA” – în data de  05.05.2015, ora 9.00, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Condiţii specifice:

-  1 post  Economist Deb ( achiziţii publice)  –  absolvenţi cu studii  superioare economice cu diplomă de licenţă ;Cunoştinţe  operare PC-Word,Excell, programe de  gestiune, contabilitate.

- 1 post Consilier juridic – absolvenţi  cu studii superioare de  specialitate  juridică, drept specializarea drept, cu diplomă de licenţă,gr.pr IA,. Vechime minimă în specialitate 9 ani;

- 1 post  Sufleor Deb. – absolvenţi cu  studii superioare. Constitue avantaj colaborari cu instituţii de spectacole. Cultură teatrală, vorbire corectă.

- 1 post Regizor scenă(culise) Deb. – absolvenţi cu studii superioare. Constitue avantaj colaborari cu instituţii de spectacole. Cultură teatrală, operare PC.

Concursul va avea loc  la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, P-ţa R.Ferdinand I, nr.6.

Acte necesare pentru înscriere la concurs:

-          Cerere de înscriere la concurs;

-          Curriculum  vitae  actualizat cu poză  şi  portofoliu roluri;

-          Cazier judiciar;

-          Original şi copii – acte de studii (diploma licenţă  în arta păpuşăriei, master  sau studii echivalente);

-          Original şi copie acte de identitate (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul)

-          Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi specialitate ;

-          Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate;

Criterii generale  de participare la concurs:

  1. a.    să aibă cetăţenia română ,cetăţenie  a altor  state membre a Uniunii Europene sau  a statelor aoarţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b.   să cunnoască limba română, scris şi vorbit;

          c.   are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

         d.    are capacitate deplină de exerciţiu;

         e.    are o stare de  sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

        f.   îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       g.. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau  sau în legătură cu serviciul, care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia  situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea.

Bibliografia şi tematica pt. concursul de Economist Deb.. este :

- Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată în iunie 2008 .

- Legea achiziţiilor publice  –OUG 34/2006 – actualizată  la  zi.

Regulamentul de organizarea şi funcţiuonare  şi Regulamentul Intern al instituţiei.

Bibliografia şi tematica pt. concursul de Consilier Juridic gr.pr.IA este :

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 MODIFICATĂ ÎN OCT.2014;

 - Codul civil nou – Contracte civile, Art  de la 1166 –până la 1323 ;

- Codul civil– executare silită Art. de la 1469 până la 1515 şi de la 1521 până la 1526.

- Codul fiscal;

- Legea 8/2006 privind drepturile  de autor şi drepturi conexe- actualizată;

- Legea cadru 284/2010  cu normele de aplicare la zi.

- OU nr. 83/ 12.dec.2014 privind  salarizarea personalului  plătit din fonduri publice  în anul 2015 precum şi alte măsuri privind cheltuielile publice.

- Codul Muncii  actualizuat 2015.

             - Regulamentul de organizarea şi funcţiuonare  şi Regulamentul Intern al instituţiei.

Bibliografia şi tematica pt. concursul de Sufleor Deb. este :

- Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul  Intern  al instituţiei<

- Fişa postului  cu principalele atribuţii<

Cultură teatrală,  Citire text, intonaţii, vorbire corectă.

Bibliografia şi tematica pt. concursul de Regizor c scenă (culise) Deb. este :

- Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul  Intern  al instituţiei<

- Fişa postului  cu principalele atribuţii;

- Cultură teatrală, capacitate de concentrare.   

- Locul de desfăşurare a concursului – la sediul  instituţiei din P-ţa Regele Ferdinand I, nr. 6, et.II.

- Concursul va consta în probă scrisă şi interviu.

- Data limită de depunere a dosarelor este 29.04.2015 ora 12,00.

-          A. Etapa I : - Studierea şi selecţia dosarelor - va avea loc în data de 30.04.2015 ora 9,00.

        - Rezultatul afişării selecţiei dosarelor - va avea loc  în data de  30.04.2015 ora  14,00  ;

 Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.

 

-          B.  Etapa II -  Concursul va consta în :  -  proba scrisă  va avea loc  în data de 05.05.2015  ora 9,00   ;

-           Durata  probelor  : 2 ore   ;

-          Răspunsul probei scrise  va fi afişat în 06.05. ora 12,00.                                                                                            

 -         Candidaţi admişi  vor intra la etapa interviu.

 

-           C. Interviul  - va avea loc în data de 11.05.2015 ora  9,00 ;

-          Afişarea rezultatelor finale – în data de  12.05.2015  ora 12,00.

-          Candidaţul declarat admis  la concurs se prezintă la post în termen de maximum  15 zile lucrătoare de la data afişării  rezultatului concursului.

-          La înscriere – candidaţii vor intra în posesia bibliografiei .

-          Membrii comisiei notare notează  fiecare lucrare cu puncte de la 1 la 100;

-          Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la probele obligatorii.

-          Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină minimum  50 pct.la fiecare probă de examinare şi minim 70 pct. la nota finală.

-          Este declarat admis candidatul cu cea mai mare nota finală.

-          Contestaţiile se depun în  24 de ore de la afişarea  rezultatelor

-          Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări.

-          Soluţionarea contestaţiilor – max-. 48 de ore.

-          Nota acordată după contestaţie este definitivă.

         Informaţii suplimentare  la tel.. 0259-476568 int.106 – Biroul Resurse Umane .

 DIRECTOR GENERAL MANAGER,

DANIEL  VULCU