Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Folosim cookie-uri | We use cookies
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.
×

TEATRUL ‘REGINA MARIA”

Nr. 1820 din 12.05.2015

A N U N Ț   

TEATRUL  “REGINA MARIA” – în data de 08.06.2015, ora 9,00, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi bugetar contractual  vacante:

Condiţii specifice:

-  1 post Refernt de specialitate financiar-contabil, Deb.  – absolvenţi  cu studii superioare  cu diplomă de licenţă.

- 1 post Refernt de specialitate Deb. – absolvent cu studii superioare cu diplomă de licenţă.

- 1 post  Artist plastic  –gr.pr. I. absolvenţi cu  studii superioare  de specialitate , cu vechime min. 9 ani .

- Constitue  avantaj  vechimea  ca angajat sau colaborator în instituţii de spectacole ;

Concursul va avea loc  la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, P-ţa R.Ferdinand I, nr.6.

Acte necesare pentru înscriere la concurs:

-          Cerere de înscriere la concurs;

-          Curriculum  vitae  actualizat cu poză  şi  portofoliu roluri;

-          Cazier judiciar;

-          Original şi copii – acte de studii (diploma licenţă  ).

-          Original şi copie acte de identitate (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul)

-          Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi specialitate ;

-          Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate;

Criterii generale  de participare la concurs:

          a.    să aibă cetăţenia română ,cetăţenie  a altor  state membre a Uniunii Europene sau  a statelor aoarţinând    Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b.   să cunnoască limba română, scris şi vorbit;

          c.   are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

         d.    are capacitate deplină de exerciţiu;

         e.    are o stare de  sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

        f.   îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       g.. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau  sau în legătură cu serviciul, care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia  situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea.

Bibliografia şi tematica pt. concursul /examenul de Referent de specialitate financiar-contabil:

- Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată în iunie 2008 .        

-Decret .209/1976 –actualizat.

-Ordonanta 21/2007 actualizatză;

. Regulamentul de organizarea şi funcţiuonare  .al instituţiei.                                                                                                             

Bibliografia şi tematica pt. concursul /examenul de Referent  de specialitate  este :

  - Ordonanţa 21/2010 actualizată;

- Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturi conexe;       

- Codul Muncii  actualizuat 2015.

- Regulamentul de organizarea şi funcţiuonare  al instituţiei.                                                  

 

Bibliografia şi tematica pt. concursul/examenul  de Artist plastic, este :

- Regulamentul de organizare şi funcţionare .

- Fişa postului  cu principalele atribuţii

Cultură  de specialitate .

- Locul de desfăşurare a concursului – la sediul  instituţiei din P-ţa Regele Ferdinand I, nr. 6 et..II.

- Concursul va consta în probă scrisă şi interviu.

- Data limită de depunere a dosarelor este 02.06.2015 ora 12,00 .

-          A. Etapa I : - Studierea şi selecţia dosarelor - va avea loc în data de 03.06.2015 ora 9,00.

        - Rezultatul afişării selecţiei dosarelor - va avea loc  în data de  03.06.2015 ora  14,00  ;

 Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.

 

-          B.  Etapa II -  Concursul va consta în :  -  proba scrisă  va  avea loc  în data de 08.06.2015 ora 9,00   ;

-           Durata  probelor  : 2 ore   ;

-          Răspunsul probei scrise  va fi afişat în 09.06.2015, ora12,00.                                                                  

-          Candidaţii admişi  vor intra la etapa interviu.

 

-           C.  Etapa III - Interviul  - va avea loc în data de  11.06.2015 ora  9,00 ;

-          Afişarea rezultatelor finale – în data de  12.06.2015  ora 12,00.

-          Candidaţul declarat admis  la concurs se prezintă la post în termen de maximum  15 zile lucrătoare de la data afişării  rezultatului concursului.

-          La înscriere – candidaţii vor intra în posesia bibliografiei .

-          Membrii comisiei notare notează  fiecare lucrare cu puncte de la 1 la 100;

-          Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la probele obligatorii.

-          Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină minimum  50 pct.la fiecare probă de examinare şi minim 70 pct. la nota finală.

-          Este declarat admis candidatul cu cea mai mare nota finală.

-          Contestaţiile se depun în  24 de ore de la afişarea  rezultatelor

-          Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări.

-          Soluţionarea contestaţiilor – max-. 48 de ore.

-          Nota acordată după contestaţie este definitivă.

 

Informaţii suplimentare  la tel.. 0259-476568 int.106 – Biroul Resurse Umane .

DIRECTOR GENERAL MANAGER,

DANIEL  VULCU 

Trupa Iosif Vulcan:

Trupa Arcadia:

×

TOP