Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Folosim cookie-uri | We use cookies
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.
×

TEATRUL ‘REGINA MARIA”

Nr. 2857   din 20.08.2015

A N U N Ț   

TEATRUL  “REGINA MARIA” – în data de , 15.09.2015, ora 9,00, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi bugetar contractual vacante:

Condiţii specifice: - 1 post ACTOR  Deb.studii superioare de specialitate   cu diplomă de licenţă- perioadă determinată.- o stagiune.  - 1 post Operator imagine, sunet   Deb.  – absolvenţi  cu studii superioare  în domeniul  electronic,electrotehnic, IT,  cu diplomă de licenţă sau specializări în domeniul imagini şi sunetului   in realizarea spectacolelor de teatru. cu noile echipamente digitale (mixere,stage-box-uri, protocoale  multicanal şi  transmisie  a sunetului, sisteme de automix, microfoane  miniaturale, interfete audio pentru computer).Perioadă nedeterminată. - 1 post Referent Tr.prof. IA- studii  medii –organizator de spectacole – perioadă nedeterminată .                        Constitue  avantaj  vechimea  ca angajat sau colaborator în instituţii de spectacole ; Concursul va avea loc  la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, P-ţa R. Ferdinand I. Acte necesare pentru înscriere la concurs:                                                                                                                               -          Cerere de înscriere la concurs; -          Curriculum  vitae  actualizat cu poză  şi  portofoliu roluri pt. actor; -          Cazier judiciar; -          Original şi copii – acte de studii (diploma licenţă  ). -          Original şi copie acte de identitate (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul) -          Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi specialitate ; -          Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate; Criterii generale  de participare la concurs:           a.    să aibă cetăţenia română ,cetăţenie  a altor  state membre a Uniunii Europene sau  a statelor aoarţinând    Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;           b.   să cunnoască limba română, scris şi vorbit;           c.   are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;          d.    are capacitate deplină de exerciţiu;          e.    are o stare de  sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;         f.   îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;        g.. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau  sau în legătură cu serviciul, care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia  situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea. Bibliografia şi tematica pt. concursul /examenul de ACTOR: Interpretarea unui monolog dramatic sau comic, poezie, fabulă din literatura universală. Miscare scenică, dicţie şi interpretare, apariţie personaj. Cultură teatrală, capacitate de concentrare. Regulamentul de organizarea şi funcţionare al instituţiei.              Bibliografia şi tematica pt. concursul/examenul  de Operator imagine-sunet : - Fişa postului  cu principalele atribuţii;         Cerinţe: Cultură de specialitate. Capacitate de : - manipulare  şi montare  aparatura specifică  video (computer, laptop, video proiector) -  de îngrijire şi  pregătirea  la cerere a  a copiilor integrale  ori selective (prin montaj) ale materialelor  imagistice  necesare promovării proiectelor instituţiei; - manipularea şi gestionarea  aparatelor destinate sunetului  şi efectelor de imagine, etc. - capacitatea de concentrare pe text , manevre la timp privind efectele  de imagine şi sunet  . - Asigură întocmai – acurateţea tehnică şi artistică a materialelor ce le realizează. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al insttuţiei           Bibliografia şi tematica pt. concursul/examenul de Referent  Deb. – organizator spectacole ;       Fişa postului – atribuţii principale; Cronici referitoare la spectacole de teatru; Cunoştinţe minime  privind repertoriul instituţiei; Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei. - Locul de desfăşurare al concursului/examenului  – la sediul  instituţiei din P-ţa Regele Ferdinand I, nr. 6 . - Concursul va consta în probă  practică şi interviu pentru  postul de actor şi operator imagine, sunet şi scrisă şi interviu pentru postul de referent – organizator spectacole. - Data limită de depunere a dosarelor este 10.09. 2015 ora 12,00 .  -          A. Etapa I : - Studierea şi selecţia dosarelor - va avea loc în data de 11.09.2015 ora 9,00.         - Rezultatul afişării selecţiei dosarelor - va avea loc  în data de  11.09.2015 ora  12,00 ;  Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.   -          B.  Etapa II -  Concursul va consta în :  -  proba practică/scrisă  va  avea loc  în data de 15.09.2015 ora 9,00   ; -           Durata  probelor  : 2 ore   ; -          Răspunsul probei  practice/scrise  va fi afişat în 16.09.2015, ora12,00.                                                                                             - Candidaţi admişi  vor intra la etapa interviu.   -           C.  Etapa III - Interviul  - va avea loc în data de  18.09.2015 ora  9,00 ; -          Afişarea rezultatelor finale – în data de  21.09.2015  ora 12,00. -          Candidaul declarat admis  la concurs/examen se prezintă la post în termen de maximum  15 zile lucrătoare de la data afişării  rezultatului final al  concursului. -          La înscriere – candidaţii vor intra în posesia bibliografiei . -          Membrii comisiei notare notează  fiecare lucrare cu puncte de la 1 la 100; -          Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la probele obligatorii. -          Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină minimum  50 pct.la fiecare probă de examinare şi minim 70 pct. la nota finală. -          Este declarat admis candidatul cu cea mai mare nota finală. -          Contestaţiile se depun în  24 de ore de la afişarea  rezultatelor -          Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări. -          Soluţionarea contestaţiilor – max-. 48 de ore. -          Nota acordată după contestaţie este definitivă. Informaţii suplimentare  la tel.. 0259-476568 int.106 – Biroul Resurse Umane . DIRECTOR GENERAL MANAGER, DANIEL  VULCU

Trupa Iosif Vulcan:

Trupa Arcadia:

×

TOP