Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Folosim cookie-uri | We use cookies
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.
×

TEATRUL ‘REGINA MARIA” Oradea, P-ţa R.Ferdinand I, nr.6 CIF 28570729 Nr.  894  din 16. 03. 2016  

A N U N Ţ

TEATRUL  “REGINA MARIA” – ORADEA ,  organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor  posturi  bugetare  contractuale  vacante,  în temeiul  legal al H.G.286/2011 – text procesat în vigoare din 24.nov.2014, Secţiunea 3,Art.7, alin. (1) :

Condiţii specifice: - 1 post  vacant  Muncitor  - mânuitor montator decor , tr.pr.II, studii GM şi  calificare  în una din  meseriile de lăcătuş,  mecanic sau tâmpălar cu vechime min. 3 ani în  domeniu; - 1 post vacant Muncitor- pictor executant  tr.pr. III, cu studii medii de specialitate -  pictură  -  capacitate de a  executa lucrări decorative, de pictură ale pieselor din repertoriu; - 1 post Sufleor Deb, SS..- capacitatea de a se concentra asupra textului  şi a momentelor dificile  la repetiţiile  şi spectacolele  din repertoriu, dicţie, vorbire corectă. Constituie avantaj vechimea ca angajat sau colaborator în instituţii de spectacole. Concursul va avea loc la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea  şi  va consta din probă practică şi interviu.                                                                                    Acte necesare pentru înscriere la concurs:                                                                                                                               -          Cerere de înscriere la concurs; -          Curriculum  vitae  actualizat cu poză  şi  portofoliu de roluri pt. actor; -          Cazier judiciar; -          Original şi copii – acte de studii (diploma licenţă). -          Original şi copie  - acte de identitate (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul) -          Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi specialitate; -          Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate.   Criterii generale de participare la concurs:           a.    să aibă cetăţenie română,cetăţenie  a altor  state membre a Uniunii Europene sau  a statelor aparţinând  Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;           b.   să cunoască limba română, scris şi vorbit;           c.   să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;          d.    aă aibă  capacitate deplină de exerciţiu;          e.    să aibă o stare de  sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;         f.  să îndeplinescă condiţiile de studii şi, după caz, de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;        g.. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu  sau în legătură cu serviciul, care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia  situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea. Bibliografia şi tematica pt. concursul /examenul de Sufleor Deb. SS: -cultură teatrală, citire, dicţie, vorbire corectă; - principalele atribuţii ale sufleorului; -  Regulamentul de organizare si funcţionare al instituţiei. Bibliografia şi tematica pt. concursul /examenul de Muncitor mânuitor montator decor  tr.pr. II St. GM, şi calificare: - îndemânare în realizarea manevrelor de montare/ demontare a unui decor sau element de decor pus la dispoziţie. - principalele atribuţii ale mânuitorului montator decor  în instituţii de spectacole ; Regulament de organizare si functionare al instituţiei. Bibliografia şi tematica pt. concursul /examenul de Muncitor pictor executant tr.pr. III, SM de specialitate – pictură: - Cultură  în domeniul artelor, a picturii. - realizarea unei picturi sau a unui element de pictură; -Regulament de organizare şi funcţionare al instituţiei. - Data limită de depunere a dosarelor este  07.04.2016 ora 9,00; -          A. Etapa I : - Studierea şi selecţia dosarelor - va avea loc în data de  07.04.2016 ora 10,00;         - Rezultatul afişării selecţiei dosarelor - va avea loc  în data de  07.04.2016 ora  12:00 ;  Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs. -          B. Etapa II -  Concursul va consta în:  -  proba practică  va  avea loc  în data de  11.04.2016 ora 9:00;   -           Durata  probelor: 2 ore -          Răspunsul probei  practice va fi afişat în 12.04.2016, ora 9:00.                                                                                             - Candidaţi admişi  vor intra la etapa interviu. -           C.  Etapa III - Interviul  - va avea loc în data de  14.04.2016 ora  9,00 ; -          Afişarea rezultatelor finale – în data de  15.04.2016  ora  9,00; -          Candidatul declarat admis  la concurs/examen se prezintă la post în termen de maximum  15 zile lucrătoare de la data afişării  rezultatului final al  concursului. -          La înscriere – candidaţii vor intra în posesia bibliografiei . -          Membrii comisiei  de notare, notează  fiecare lucrare cu puncte de la 1 la 100; -          Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la probele obligatorii. -          Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină minimum  50 pct. la fiecare probă de examinare şi minim 70 pct. la nota finală. -          Este declarat admis candidatul cu cea mai mare nota finală. -          Contestaţiile se depun în  24 de ore de la afişarea  rezultatelor -          Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări. -          Soluţionarea contestaţiilor – max-. 48 de ore. -          Nota acordată după contestaţie este definitivă.        Depunerea dosarelor şi  informaţii suplimentare: Biroul Resurse Umane - tel. 0259-476568 int.106,  0772-298964.

Trupa Iosif Vulcan:

Trupa Arcadia:

×

TOP