Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Folosim cookie-uri | We use cookies
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.
×

 TEATRUL ”REGINA MARIA”

Oradea,P-ţa R.Ferdinand I, nr.6 CIF 28570729 Nr. ………. din ………..2016

 A N U N T   

   In data de 17.10.2016 ora 9,00          TEATRUL  “REGINA MARIA” – ORADEA ,  organizează concurs pentru ocuparea  unui post   bugetar  contractual  vacant,  în temeiul  legal al H.G.286/2011 – text procesat în vigoare din 24.nov.2014, Secţiunea 3,Art.7, alin. (1) :

Condiţii specifice: - 1 post  vacant pompier- studii GM, curs de calificare , atestat pompier. Concursul va avea loc  la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, şi  va consta din probă scrisă şi interviu.                                                                                    A

cte necesare pentru înscriere la concurs:                                                                                                                                                                      

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Curriculum vitae
 • Cazier judiciar;
 • Original şi copii – acte de studii
 • Original şi copie acte de identitate (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul)
 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi specialitate ;
 • Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate;

Criterii generale  de participare la concurs:

 1. a.  să aibă cetăţenia română ,cetăţenie  a altor  state membre a Uniunii Europene sau  a statelor aparţinând  Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2.     să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3.     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.   d.    are capacitate deplină de exerciţiu;
 5.       are o stare de  sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       g.. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu  sau în legătură cu serviciul, care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia  situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea. Bibliografia şi tematica pt. concursul /examenul de pompier: - Legea nr. 307/2006 de Apărareea împotriva incendiilor ; - Legea 431/2004 - Republicată  de Protecţia Civilă; -O.M.A.I. nr. 163/2007-Norme metodologice; - O.M.A.I. nr. 96/2016 – privind  criterii de performanţă  pentru  constituirea şi încadrarea  SPSU; - Ordinul nr. 14/2009 – Dispoziţii Generale de apărare pentru incendii la amenajări în spaţii închise şi temporare; - HG/537/2009 privind stabilirea  contravenţiilor la norme PSI . Regulament de organizare si functionare al  instituţiei. - Data limită de depunere a dosarelor este  12.10.2016 ora 9,00;

 • Etapa I : - Studierea şi selecţia dosarelor - va avea loc în data de 12.10.2016 ora 14,00;

        - Rezultatul afişării selecţiei dosarelor - va avea loc  în data de  13.10.2016 ora 9,00 ;  Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.

 • Etapa II - Concursul va consta în :  -  proba scrisă, va  avea loc  în data de  17.10.2016 ora 9,00 ;  
 • Durata  probelor  : 2 ore   ;
 • Răspunsul probei scrisă , va fi afişat în .10.2016, ora 9,00;                                                                                             - Candidaţi admişi  vor intra la etapa interviu.
 •  Etapa III - Interviul  - va avea loc în data de  20.10.2016 ora  9,00 ;
 • Afişarea rezultatelor finale – în data de 10. 2016  ora  9,00;
 • Candidatul declarat admis la concurs/examen se prezintă la post în termen de maximum  15 zile lucrătoare de la data afişării  rezultatului final al
 • La înscriere – candidaţii vor intra în posesia bibliografiei .
 • Membrii comisiei de notare, notează  fiecare lucrare cu puncte de la 1 la 100;
 • Nota finală reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la probele obligatorii.
 • Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină minimum 50 pct.la fiecare probă de examinare şi minim 70 pct. la nota finală.
 • Este declarat admis candidatul cu cea mai mare nota finală.
 • Contestaţiile se depun în 24 de ore de la afişarea  rezultatelor
 • Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări.
 • Soluţionarea contestaţiilor – max-. 48 de ore.
 • Nota acordată după contestaţie este definitivă.

       Depunerea dosarelor şi  informaţii suplimentare: Biroul Resurse Umane - tel. 0259-476568 int.106,  0772-298964.  semnatura        

Trupa Iosif Vulcan:

Trupa Arcadia:

×

TOP