Tipărire
Categorie: Noutăți - Ansamblul Crișana

TEATRUL ‘REGINA MARIA” Nr. 2200 din 10.06.2015  

A N U N Ț   

TEATRUL  “REGINA MARIA” – în data de 02.07.2015, ora 12,00, organizează concurs pentru ocuparea unui post bugetar contractual vacant:

Condiţii specifice:  -  1 post de Solist balet  – Gr.pr.I,   studii superioare  de specialitate cu diplomă de licenţă -  Constituie  avantaj  vechimea in specialitate ca angajat în instituţii de spectacole ; Concursul va avea loc  la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, P-ţa R.Ferdinand I, nr.6. Acte necesare pentru înscriere la concurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -Cerere de înscriere la concurs; - Curriculum  vitae  actualizat cu poză  şi  portofoliu roluri; - Cazier judiciar; - Original şi copii – acte de studii (diploma licenţă  ). -          Original şi copie acte de identitate (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul) - Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi specialitate ; - Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate; Criterii generale  de participare la concurs:           a.    să aibă cetăţenia română, cetăţenie  a altor  state membre a Uniunii Europene sau  a statelor aparţinând    Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b.să cunoască limba română, scris şi vorbit; c.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;    d.are capacitate deplină de exerciţiu;          e.    are o stare de  sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  f.îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;        g.. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau  sau în legătură cu serviciul, care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia  situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea.

Bibliografia :

- Traian Mârza- Folclor muzical din Bihor Ed.Muzicală a Uniunii Compozitorilor 1974;

- Teatrul Regina Maria- Regulament de Organizare şi funcţionare;                                       

- Regulament Intern.

Tematica:

  1. 1.      Obiceiuri folclorice din Bihor;
  2. 2.      Interpretarea unor paşi  de bază a unor dansuri  populare din diferite  zone de folclorice la propunerea comisiei;
  3. 3.      Interpretarea unor momente de solistică, dans popular din Bucovina, Muntenia, Oltenia,Oaş şi Bihor;
  4. 4.      Tipuri de dansuri din Bihor cu  scurte exemplificări  de paşi.
  5. 5.      Obligaţiile specifice personalului artistic.

- Locul de desfăşurare a concursului – la sediul  instituţiei din P-ţa Regele Ferdinand I, nr. 6 et..II. - Concursul va consta în probă practică şi interviu. - Data limită de depunere a dosarelor este 26.06.2015 ora 12,00 . -  A. Etapa I : - Studierea şi selecţia dosarelor - va avea loc în data de 29.06.2015 ora 12,00;-  Rezultatul afişării selecţiei dosarelor - va avea loc  în data de  29.06.2015 ora  12,00  ; Candidatul cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.   -  B.  Etapa II -  Concursul va consta în :  -  proba practică şi  va  avea loc  în data de 02.07.2015 ora 12, 00   ; - Durata  probelor  : 2 ore   ; -  Răspunsul probei practice  va fi afişat în 03.07.2015, ora12,00.  - Candidaţi admişi  vor intra la etapa interviu.   C.  Etapa III - Interviul  - va avea loc în data de  08.07.2015 ora  12,00 ; -  Afişarea rezultatelor finale  ale celor două probe  – în data de  09.07.2015  ora 12,00. - Candidatul declarat admis  la concurs se prezintă la post în termen de maximum  15 zile lucrătoare de la data afişării  rezultatului  final al concursului. -  Membrii comisiei notează  fiecare lucrare cu puncte de la 1 la 100; - Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la probele obligatorii. - Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină minimum  50 pct.la fiecare probă de examinare şi minim 70 pct. la nota finală. -   Este declarat admis candidatul cu cea mai mare nota finală. -  Contestaţiile se depun în  24 de ore de la afişarea  rezultatelor. -Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări. -Soluţionarea contestaţiilor – max-. 48 de ore. - Nota acordată după contestaţie este definitivă.            

Informaţii suplimentare  la tel.. 0259-476568 int.106 – Biroul Resurse Umane.  

DIRECTOR GENERAL MANAGER, DANIEL  VULCU