Folosim cookie-uri | We use cookies
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.
×
TEATRUL REGINA MARIA
Trupa Iosif Vulcan și Trupa Arcadia
TRUPA IOSIF VULCAN
Vârful de lance al teatrului, o trupă matură cu prestații artistice care marchează
TRUPA ARCADIA
Teatru pentru cei mici, pus în scenă de maeștrii noștri păpușari 

CUMPĂRĂ BILETE


Poți cumpăra bilete la spectacolul preferat atât direct prin agenția noastră cât și online prin eventim.ro

ONLINE LA EVENTIM.RO    PRIN AGENȚIA NOASTĂPROGRAMUL TEATRULUI


Programul acestei luni, pentru toate trupele noastre. Află aici la ce spectacole trebuie să mergi neapărat!

PROGRAMUL LUNII


TEATRUL ‘REGINA MARIA” Oradea,P-ţa R.Ferdinand I, nr.6                                 CIF 28570729                                Nr. 2966 din  02.09.2015

A N U N Ț   

TEATRUL  “REGINA MARIA” – în data de , 28.09.2015, ora 9,00, organizează concurs pentru ocuparea unui  post bugetar contractual  vacant:

Condiţii specifice:

 - 1 post ACTOR  mânuitor păpuşi marionete Deb., studii superioare de specialitate  cu diplomă de licenţă‚ în una din specializările: actorie,  arta actorului ,  teatrului de păpuşi şi marionete, teatrului  de animaţie , artă teatrală.

Concursul va avea loc  la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, Sala Arcadia- Str.V.Alecsandri nr.8  şi  va consta din probă practică şi interviu.                                                                             

    Constituie  avantaj  vechimea  ca angajat sau colaborator în instituţii de spectacole.    

      Acte necesare pentru înscriere la concurs:                                                                                                                          

-          Cerere de înscriere la concurs;

-          Curriculum  vitae  actualizat cu poză  şi  portofoliu roluri pt. actor;

-          Cazier judiciar;

-          Original şi copii – acte de studii (diploma licenţă).

-          Original şi copie acte de identitate (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul)

-          Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi specialitate ;

-          Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate;

Criterii generale  de participare la concurs:

       a. să aibă cetăţenia română ,cetăţenie  a altor  state membre a Uniunii Europene sau  a statelor aparţinând  Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

          b.   să cunoască limba română, scris şi vorbit;

          c.   are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

         d.    are capacitate deplină de exerciţiu;

         e.    are o stare de  sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

        f.   îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       g. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu  sau în legătură cu serviciul, care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia  situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea.

Bibliografia şi tematica pt. concursul /examenul de ACTOR mânuitor păpuşi marionete:

- Toma Hogea-  „ Despre arta păpuşarilor români”;

- Cristian Pepino – “Dicţionarul  teatrului de păpuşi, marionete şi animaţie  din  România “;

- Cristian Pepino – “Tehnica  teatrului de animaţie”.

- Regulamentul de organizarea şi funcţiuonare  al instituţiei.     

- Interpretarea unui monolog dramatic, comic şi  mânuire păpuşi , poezie, fabulă din literatura universală. Se pot aduce  şi păpuşi proprii;

- Mişcare scenică ,ritmicitate,  dicţie şi interpretare, apariţie personaj, improvizaţie , un cântec- moment muzical;                    

 - Cultură teatrală, capacitate de concentrare..

- Data limită de depunere a dosarelor este  22.09. 2015 ora 12,00 .

-          A. Etapa I : - Studierea şi selecţia dosarelor - va avea loc în data de  23.09.2015 ora 9,00.

 -         Rezultatul afişării selecţiei dosarelor - va avea loc  în data de  23.09.2015 ora  12,00 ;

 Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.

-          B.  Etapa II -  Concursul va consta în :  -  proba practică  va  avea loc  în data de 28.09.2015 ora 9,00   ;

-          Durata  probelor  : 2 ore   ;

-          Răspunsul probei  practice  va fi afişat în  28.09.2015, ora12,00.                                                                                            

-         CandidaţiI admişi  vor intra la etapa interviu.

-           C.  Etapa III - Interviul  - va avea loc în data de  30.09.2015 ora 9,00 ;

-          Afişarea rezultatelor finale – în data de  01.10.2015  ora 12,00.

-        Candidatul declarat admis  la concurs/examen se prezintă la post în termen de maximum  15 zile lucrătoare de la data afişării  rezultatului final al  concursului.

-          La înscriere – candidaţii vor intra în posesia bibliografiei .

-          Membrii comisiei  de notare, notează  fiecare lucrare cu puncte de la 1 la 100;

-          Nota finală  reprezintă media aritmetică  a notelor obţinute  la probele obligatorii.

-          Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină minimum  50 pct.la fiecare probă de examinare şi minim 70 pct. la nota finală.

-          Este declarat admis candidatul cu cea mai mare nota finală.

-          Contestaţiile se depun în  24 de ore de la afişarea  rezultatelor

-          Candidaţii pot contesta numai rezultatele propriilor lucrări.

-          Soluţionarea contestaţiilor – max-. 48 de ore.

-          Nota acordată după contestaţie este definitivă.

Depunerea dosarelor şi  informaţii suplimentare: Biroul Resurse Umane - tel.. 0259-476568 int.106 .

DIRECTOR GENERAL MANAGER,

DANIEL  VULCU        

 TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEADe-a lungul anilor Teatrul Regina Maria şi-a obişnuit publicul cu un repertoriu de succes, urmărind un echilibru între dramaturgia naţională şi universală, între clasic şi modern. La ora actuală teatrul dispune, pe lângă Sala Mare, şi de Sala Arcadia (170 locuri). Aici se joacă piese scurte, se organizează spectacole lectură, recitaluri de poezie şi spectacole cu caracter experimental.

Teatrul Regina Maria îşi face un titlu de onoare din faptul că a lansat mari regizori care au făcut, ulterior, strălucite cariere artistice, precum Victor Ioan Frunză, Alexandru Darie şi Alexandru Colpacci. Totodată, Trupa „Iosif Vulcan” a avut privilegiul, în special în ultimele stagiuni, de a colabora cu nume celebre ale teatrului românesc: Alexandru Dabija, Mihai Măniuţiu, Alexander Hausvater, Petru Vutcărău, Claudiu Goga.

Datorită acestor colaborări fructuoase teatrul orădean a reintrat în atenţia criticii de specialitate, a crescut în mod constant numărul de spectatori, şi a participat la numeroase festivaluri de teatru atât din ţară cât şi din străinătate (Coreea de Sud, Italia, Croaţia, Turcia, Slovacia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova). Teatrul din Oradea s-a reorganizat în 2011 și cuprinde, în prezent, trei trupe: Trupa Iosif Vulcan, Trupa Arcadia și Ansamblul Artistic Profesionist Crișana.ISTORIA TRM   TUR VIRTUAL

Trupa Iosif Vulcan:

Trupa Arcadia:

×

TOP