Tipărire
Categorie: Noutăți - Trupa Iosif Vulcan

 TEATRUL ”REGINA MARIA”

Oradea,P-ţa R.Ferdinand I, nr.6 CIF 28570729 Nr. ………. din ………..2016

 A N U N T   

   In data de 17.10.2016 ora 9,00          TEATRUL  “REGINA MARIA” – ORADEA ,  organizează concurs pentru ocuparea  unui post   bugetar  contractual  vacant,  în temeiul  legal al H.G.286/2011 – text procesat în vigoare din 24.nov.2014, Secţiunea 3,Art.7, alin. (1) :

Condiţii specifice: - 1 post  vacant pompier- studii GM, curs de calificare , atestat pompier. Concursul va avea loc  la sediul Teatrului Regina Maria din Oradea, şi  va consta din probă scrisă şi interviu.                                                                                    A

cte necesare pentru înscriere la concurs:                                                                                                                                                                      

Criterii generale  de participare la concurs:

  1. a.  să aibă cetăţenia română ,cetăţenie  a altor  state membre a Uniunii Europene sau  a statelor aparţinând  Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2.     să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  3.     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4.   d.    are capacitate deplină de exerciţiu;
  5.       are o stare de  sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6.     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       g.. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu  sau în legătură cu serviciul, care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei, de fals  ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni  săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia  situaţiei  în care a intervenit  reabilitarea. Bibliografia şi tematica pt. concursul /examenul de pompier: - Legea nr. 307/2006 de Apărareea împotriva incendiilor ; - Legea 431/2004 - Republicată  de Protecţia Civilă; -O.M.A.I. nr. 163/2007-Norme metodologice; - O.M.A.I. nr. 96/2016 – privind  criterii de performanţă  pentru  constituirea şi încadrarea  SPSU; - Ordinul nr. 14/2009 – Dispoziţii Generale de apărare pentru incendii la amenajări în spaţii închise şi temporare; - HG/537/2009 privind stabilirea  contravenţiilor la norme PSI . Regulament de organizare si functionare al  instituţiei. - Data limită de depunere a dosarelor este  12.10.2016 ora 9,00;

        - Rezultatul afişării selecţiei dosarelor - va avea loc  în data de  13.10.2016 ora 9,00 ;  Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul – vor trece în etapa următoare – examen/concurs.

       Depunerea dosarelor şi  informaţii suplimentare: Biroul Resurse Umane - tel. 0259-476568 int.106,  0772-298964.  semnatura